Gizlilik Politikas?

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum b?rakt???nda yorum formunda gösterilen verileri ve ayr?ca istenmeyen yorum tespitine yard?mc? olmak için ziyaretçinin IP adresi ve taray?c? bilgisi metnini de toplar?z.

E-posta adresinizden olu?turulmu? anonimle?tirilmi? bir metin (hash olarak da adland?r?l?r) Gravatar hizmetine, servisi kullan?p kullanmad???n?z? görmek için, sa?lanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikas? ?u adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmas?ndan sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmü? konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaç?nmal?s?n?z. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip ç?karabilir.

Çerezler

Sitemize bir yorum b?rak?rsan?z, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolayl?k sa?lamak içindir, böylece ba?ka bir yorum b?rakt???n?zda bilgilerinizi tekrar doldurman?z gerekmez. Bu çerezler bir y?l süresince kal?r.

E?er giri? sayfas?m?z? ziyaret ederseniz, taray?c?n?z?n çerezleri kabul edip etmedi?ini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayaca??z. Bu çerez hiçbir ki?isel veri içermez ve taray?c?n?z? kapatt???n?zda at?l?r.

Giri? yapt???n?zda, giri? bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedece?iz. Giri? çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir y?l boyunca kal?r. “Beni hat?rla” seçene?ini seçereniz, giri?iniz iki hafta boyunca devam eder. Hesab?n?zdan ç?k?? yaparsan?z, giri? çerezleri kald?r?lacakt?r.

Bir makaleyi düzenler veya yay?nlarsan?z taray?c?n?za ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir ki?isel veri içermez ve sadece düzenledi?iniz makalenin yaz? kimli?ini gösterir. 1 gün sonra zaman a??m?na u?rar.

Di?er sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) Içerebilir. Di?er web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin di?er web sitesini ziyaret etmi? gibi, tam olarak ayn? ?ekilde davran?r.

Bu web siteleri sizin hakk?n?zda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf taraf?ndan gömülmü? ?eklide takip yapabilir ve bir hesab?n?z varsa ve bu web sitesinde oturum açt?ysan?z, gömülen içerikle etkle?iminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkile?iminizi izleyebilir.

Verinizi kimlerle payla??yoruz

Parola s?f?rlama iste?inde bulundu?unuzda, IP adresiniz s?f?rlama e-postas?na eklenir.

Verilerinizi ne kadar süre tutar?z

Bir yorum b?rak?rsan?z, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklan?r. Böylece, takip eden yorumlar?n?z? denetim kuyru?unda tutmak yerine otomatik olarak tan?yabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kay?t yapt?ran kullan?c?lar için (varsa) kullan?c? profilinde sa?lad?klar? ki?isel bilgileri de saklar?z. Tüm kullan?c?lar ki?isel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullan?c? ad? de?i?tirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklar?n?z neler

Bu sitede bir hesab?n?z veya yorumlar?n?z varsa, bize sa?lad???n?z veriler dahil olmak üzere, hakk?n?zda tuttu?umuz ki?isel verilerin d??a aktar?lm?? bir dosyas?n? almay? isteyebilirsiniz. Ayr?ca, hakk?n?zda tuttu?umuz tüm ki?isel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlar?na uymak zorunda oldu?umuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Ziyaretçi yorumlar? otomatik istenmeyen yorum alg?lama servisi arac?l???yla kontrol edilebilir.